Zgodnie z aktualną dyspozycją art. 109 (4) § 1 (1) kodeksu cywilnego przedsiębiorcy mogą udzielać prokury łącznej niewłaściwej, czyli mają możliwość udzielenia prokury jednej osobie i uzależnienia skuteczności reprezentacji spółki przez prokurenta od oświadczenia woli członka zarządu lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji spółki. Prokura taka pozwala zachować u danego przedsiębiorcy zasadę reprezentacji łącznej i realizować ją także przez osoby nie wchodzące w skład organu zarządzającego.

Zgodnie z wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2017 roku nowelizacją, ustawodawca mając na uwadze potrzeby obrotu gospodarczego, uznał za celowe wprowadzenie możliwości ustanowienia tego rodzaju prokury. Tym samym dopuszczalne jest ustanowienie prokury obejmującej umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Przypomnieć należy, że przed omawianą zmianą przepisów, Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt: III CZP 34/14) stwierdził, iż niedopuszczalny i podlegający wykreśleniu jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Mająca moc zasady prawnej uchwała zamknęła możliwość udzielania w praktyce prokury łącznej niewłaściwej, aż do momentu nowelizacji art. 109 (4) § 1 (1) k.c.

Wróć

Chcesz nawiązać współpracę? Zamów kontakt