W 2017 roku wprowadzono nową zasadę regulującą możliwość zaliczenia do kosztów przychodu wydatków, które nie zostały zapłacone przez przedsiębiorcę w formie przelewu bankowego. Zauważyć należy, iż obniżona została wartość transakcji, za których płatność winna być uiszczona gotówką. Chodzi transakcję, w której płatność nastąpiła w całości albo w części w formie gotówkowej. Zmiana jest niezwykle istotna, ponieważ dotychczasowy limit wynosił 15 tysięcy euro. Z kolei aktualnie limit ten został znacząco obniżony i wynosi jedynie 15 tysięcy złotych!

Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jednorazowa wartość transakcji gotówkowych, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, wynosi równowartość 15 tysięcy złotych. Należy zwrócić uwagę, że transakcje w walutach obcych przeliczane będą na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonanej transakcji. W związku z tym przeliczeń na złote należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Co więcej, zgodnie z treścią art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości powyżej 15 tysięcy złotych została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Przez wartość transakcji rozumiemy cenę uzgodniona przez strony do zapłaty, więc jest to kwota brutto (wraz z naliczonym podatkiem VAT).

Ustalona granica 15 tysięcy złotych oznacza, że jeśli jednorazowa wartość transakcji przekroczy ten limit i płatność za nią w całości lub części nastąpi w formie gotówkowej, wówczas cała kwota tej zapłaty nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, a nie jedynie nadwyżka ponad 15 tysięcy złotych. Tym samym, jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu. Z kolei płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 tysięcy złotych – stanowi już koszt podatkowy. Warto dodać, że znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Wróć

Chcesz nawiązać współpracę? Zamów kontakt